Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HLMRMEER Oldtimer Festival

Definities: 

 • HLMRMEER EVENTS, KvK 73226459, gevestigd clingenburg 16 Hoofddorp
 • Klant: de persoon die een of meerdere tickets koopt bij HLMRMEER EVENTS.
 • Entreegelden: prijs van tickets exclusief bankkosten. HLMRMEER EVENTS hanteert geen reserveringskosten, tenzij anders aangegeven.
 • Evenement: de publieke gebeurtenis op het gebied van auto’s,bromfietsen,motoren.
 • Locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt.
 • Organisator: de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.
 • Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen de organisator en de klant tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een evenement.
 • Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die betrekking hebben op alle evenementen die georganiseerd worden door HLMRMEER EVENTS.

Artikelen:

 1. Bij het kopen van een entreeticket brengt HLMRMEER EVENTS naast de entreegelden voor het evenement, additionele kosten in rekening voor verleende diensten door derden, zoals banken. Deze kosten staan vermeld in het betaalscherm.
  2. De betaling van de entreegelden en overige kosten worden betaald aan HLMRMEER EVENTS via een facturatie per e-mail.
  3. De betaling kan worden geschied middels overboeking
  4. Wanneer betaling ontvangen is, is de overeenkomst definitief en kan niet meer geannuleerd worden, tenzij anders wordt afgesproken.
  5. HLMRMEER EVENTS is niet aansprakelijk voor tickets die niet via het officiële verkoopkanaal zijn gekocht.
  6. In geval van annulering evenement, zal klant de betaalde entreegelden terugbetaald krijgen, onder aftrek van de bankkosten en met uitsluiting van annulering door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreurdreiging, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming en extreme weersomstandigheden, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van HLMRMEER EVENTS verlangd kan worden.
  7. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.
  8. Alle deelnemers behouden zich aan alle wettelijke en verplichtingen leef eisen zoals de wetten voorschrijven. HLMRMEER EVENTS is niet verantwoordelijk voor diefstal,beschadiging, gebreken aan personen,goederen,voertuigen

  Klachten kunnen worden ingediend:
  Serviceafdeling HLMRMEER EVENTS
  Clingenburg 16
  2135cc Hoofddorp
  info@hlmrmeer-events.nl

Scroll Up